Scoring System to Evaluate the Performance of ICU Ventilators in the Pandemic of COVID-19: A Lung Model Study, 2021

Journal Publication
 • Hu, Xingshuo
 • Xie, Fei
 • Wang, Kaifei
 • Gu, Hongjun
 • Mo, Guoxin
 • Wen, Ruoxuan
 • Zhao, Ying
 • Yang, Qingyun
 • Möller, Knut
 • Zhao, Zhanqi
 • Xie, Lixin

Date: 2021

Journal: Frontiers in Medicine

ISSN: 2296-858X

Volume: 8

Page/Paper Number: 1060

DOI: 10.3389/fmed.2021.663608