Comparison of Global and Regional Compliance-Guided Positive End-Expiratory Pressure Titration on Regional Lung Ventilation in Moderate-to-Severe Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome, 2022

Journal Publication
 • Ren, Hong
 • Xie, Li
 • Wang, Zhulin
 • Tang, Xiaoliao
 • Ning, Botao
 • Teng, Teng
 • Qian, Juan
 • Wang, Ying
 • Fu, Lijun
 • Zhao, Zhanqi
 • Xiang, Long

Date: 2022

Journal: Frontiers in Medicine

ISSN: 2296-858X

Volume: 9

DOI: 10.3389/fmed.2022.805680