The influence of reference electrode in electrical impedance tomography, 2022

Journal Publication
  • Lin, Zhimin
  • Huang, Weixiang
  • Gao, Zhijun
  • Yang, Lin
  • Li, Yimin
  • Lu, Yu
  • Dai, Meng
  • Fu, Feng
  • Sang, Ling
  • Zhao, Zhanqi

Date: 2022

Journal: Heliyon

Volume: 8

Issue: 12

Page/Paper Number: e12454

DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e12454