Bronchoalveolar lavage improved ventilation/perfusion matching in pediatric severe mycoplasma pneumoniae pneumonia with lung consolidation, 2022

Journal Publication
  • Tang, Xiaoliao
  • Ren, Hong
  • Qian, Juan
  • Wang, Ying
  • Xiang, Long
  • Zhao, Zhanqi

Date: 2022

Journal: Pediatric pulmonology

DOI: 10.1002/ppul.26174