Assessment of low back pain in helicopter pilots using electrical bio-impedance technique: a feasibility study, 2022

Journal Publication
  • Wang, Hang
  • Dai, Jing
  • Wang, Chunchen
  • Gao, Zhijun
  • Liu, Yang
  • Dai, Meng
  • Zhao, Zhanqi
  • Yang, Lin
  • Tan, Guodong

Date: 2022

Journal: Frontiers in Neuroscience

Volume: 16

DOI: 10.3389/fnins.2022.883348