Prediction of high-flow nasal cannula outcomes at the early phase using the modified respiratory rate oxygenation index, 2022

Journal Publication
  • Li, Zhe
  • Chen, Chen
  • Tan, Zhangjun
  • Yao, Yulong
  • Xing, Shunpeng
  • Li, Yan
  • Gao, Yuan
  • Zhao, Zhanqi
  • Deng, Yuxiao
  • Zhu, Mingli

Date: 2022

Journal: BMC Pulmonary Medicine

Volume: 22

Issue: 1

Pages: 1-11

DOI: 10.1186/s12890-022-02017-8