Emerging trends and hot spots on electrical impedance tomography extrapulmonary applications, 2022

Journal Publication
  • Xu, Yuqing
  • Yang, Lin
  • Lu, Shiyue
  • Qin, Shaojie
  • Tang, Ri
  • Zhao, Zhanqi
  • Deng, Yuxiao
  • Li, Zhe

Date: 2022

Journal: Heliyon

Volume: 8

Issue: 12

Page/Paper Number: e12458

DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e12458