Ocular surface reconstruction of Steven Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis affected eye-A case report, 2022

Journal Publication
  • Tsai, Tzu-Yun
  • Chang, Hou-Tai
  • Weng, Shao-Wei
  • Chu, Chan-Ching
  • Wang, Yi-Chun
  • Zhao, Zhanqi
  • Mai, Elsa L

Date: 2022

Journal: Heliyon

Volume: 9

Issue: 1

Page/Paper Number: e12590

DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e12590