Emerging trends and hot spots of electrical impedance tomography applications in clinical lung monitoring, 2022

Journal Publication
  • Li, Zhe
  • Qin, Shaojie
  • Chen, Chen
  • Mei, Shuya
  • Yao, Yulong
  • Zhao, Zhanqi
  • Li, Wen
  • Deng, Yuxiao
  • Gao, Yuan

Date: 2022

Journal: Frontiers in Medicine

Volume: 8

Page/Paper Number: 3089

DOI: 10.3389/fmed.2021.813640