Prediction of Mechanical Lung Parameters Using Gaussian Process Models, 2009

Conference Paper
  • Ganzert, S
  • Kramer, S
  • Möller, K
  • Steinmann, D
  • Guttmann, J

Date: 2009

Conference: 12th Conference on Artificial Intelligence in Medicine (AIME)

Volume: 5651

Pages: 380-384

DOI: 10.1007/978-3-642-02976-9_53