Ventilation Improvement after Pneumonia Treatment Evaluated with Electrical Impedance Tomography: An Observational Study, 2021

Journal Publication
  • Jiang, Hong-Ying
  • Li, Qing
  • Yu, Xin
  • Zhang, Chen-Xi
  • Li, Yi
  • Niu, Guang-Yu
  • Tong, Zhao-Hui
  • Xi, Jia-Ning
  • Zhao, Zhanqi

Date: 2021

Journal: Physiological Measurement

ISSN: 0967-3334

Volume: 42

Issue: 10

Page/Paper Number: 104001

DOI: 10.1088/1361-6579/abffbf