A Family of Physiological Models to Simulate Human Gas Exchange, 2013

Journal Publication
  • Kretschmer, J
  • Riedlinger, A
  • Becher, T
  • Schadler, D
  • Weiler, N
  • Möller, K

Date: 2013

Journal: Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik

ISSN: 1862-278X (ELECTRONIC) 0013-5585 (LINKING)

Volume: 58 (Suppl. 1)

DOI: 10.1515/bmt-2013-4353