A Hybrid Combination of Interacting Physiological Models, 2012

Conference Paper
  • Kretschmer, J
  • Zhao, Z
  • Drost, E
  • Haunsberger, T
  • Koch, E
  • Möller, K

Date: 2012

Conference: 46. Jahrestagung Der Deutschen Gesellschaft Für Biomedizinische Technik (DGBMT)

DOI: 10.1515/bmt-2012-4166