Lung Sound Analysis to Monitor Lung Recruitment, 2009

Conference Paper
  • Möller, Knut
  • Zhao, Z
  • Schließmann, S
  • Schwenninger, D
  • Schumann, S J
  • Kirschbaum, A
  • Guttmann, J

Date: 2009

Conference: 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering

ISSN: 1680-0737, 1433-9277

ISBN: 978-3-540-89207-6 978-3-540-89208-3

DOI: 10.1007/978-3-540-89208-3_66